รับสมัครงาน : นักวิเคราะห์จุลชีววิทยา


ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์จุลชีววิทยา
รายละเอียดของงาน

– ตรวจสอบเชื้อจุลชีพในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในห้อง Lap
– ทดสอบ Air Born ในไลน์ผลิตพร้อมอ่านผล
– ทำ Challenge Test

อัตรา 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร  

– เพศหญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– หน่วยกิต Microbiology ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
– มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์จุลชีววิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความตั้งใจและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
– พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ