รับสมัครงาน : ผู้จัดการแผนกผลิตเครื่องสำอาง


ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกผลิตเครื่องสำอาง
รายละเอียดของงาน  

รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาการส่งมอบ
1. วางแผนการผลิต
-ประมาณการยอดการผลิต
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง
-วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ
2. การควบคุมการผลิต
-กำหนดตารางงานการผลิต
-ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
-แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
-วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
3. ดูแลด้าน Pilot scale

คุณสมบัติผู้สมัคร  

– เพศชาย / หญิง
– อายุ 27- 40 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี,วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง,เภสัชศาสตร์ หรืสาขาที่เกี่ยวข้อง   หากมีความรู้ในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 , GMP , HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์การทำงานระดับหัวหน้าแผนก (10 ปี) หรือ รองผู้จัดการแผนก ( อย่างน้อย 3 – 5 ปี)
– สามารถทำงานใต้ภาวะความกดดันได้ดี
– มีความกระตือรือร้น
– มนุษยสัมพันธ์ดีและความอดทนในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี