สมุนไพรไทยกับเครื่องสำอาง

อุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ดังเห็นได้จากการเติบโตของการส่งออกเครื่องสำอางที่มีมูลค่าการตลาดสูงอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีแผนในการพัฒนาองค์ความรู้ของประชากรในประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาและวิจัย โดยมุ่งเน้นงานวิจัยแบบมุ่งเป้าที่สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจได้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาประเทศให้พึ่งตนเองได้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติโดยเพิ่มรายได้ ลดการนําเข้าและเพิ่มการส่งออก ผลิตณฑ์ธรรมชาติและสมุนไพรรวมทั้งภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยเป็นองค์ความรู้ที่มีข้อได้เปรียบที่จะสามารถนํามาใช้เป็นเอกลักษณ์ของจุดขายในธุรกิจเครื่องสำอางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสําอางจากธรรมชาติในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้

แนวโน้มตลาดเครื่องสำอางในปัจจุบันเน้นเครื่องสำอางที่มาจากธรรมชาติ โดยมีการนําสารสกัดจากธรรมชาติ สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านมาเป็นวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและต้นทุนต่ำ สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ประเทศไทยมีความได้เปรียบในองค์ความรู้ของความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการใช้สืบต่อกันมานานหลายชั่วอายุคน หากสามารถนําองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก็จะสามารถใช้เป็นเอกลักษณ์เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากธรรมชาติที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ โดยเฉพาะตลาดหลักคือสหรัฐอเมริกา ยุโรปและจีนรวมทั้งประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการนําผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยมาพัฒนาเป็นวัตถุดิบเครื่องสําอางอย่างจริงจังเท่าที่ควร ดังเห็นได้จากที่มีการนําเข้าด้วยมูลค่าสูงของวัตถุดิบธรรมชาติจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสําอาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาดความน่าเชื่อถือของสมุนไพรไทยเพราะขาดข้อมูลการวิจัยด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ขาดการพัฒนาวัตถุดิบจากสมุนไพรไทยที่เป็นระบบ ขาดการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์กับสมุนไพรไทย และในประการสําคัญคือ ขาดการจัดระบบขององค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยที่จะช่วยให้การนําสมุนไพรไทยไปใช้ประโยชน์ทางเครื่องสําอางได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

ผู้ประกอบการเครื่องสําอางจากธรรมชาติในประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและองค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยเพื่อใช้ตัดสินใจในการคัดเลือกสมุนไพรเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจในการนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในขณะนี้ ยังไม่มีการจัดระบบขององค์ความรู้ให้เป็นฐานข้อมูลเฉพาะที่รวบรวมองค์ความรู้และผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทยที่มีอยู่ในประเทศไทยที่มีศักยภาพที่จะสามารถนํามาพัฒนาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง การรวบรวมองค์ความรู้และจัดเป็นระบบโดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลเฉพาะสําหรับสมุนไพรใช้ทางเครื่องสําอาง รวมทั้งการมีโปรแกรมที่จะสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ของสมุนไพรไทยได้โดยง่ายแล้ว จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆของสมุนไพรเกี่ยวกับผลทางเครื่องสําอางที่จะสามารถนําไปใช้ตัดสินใจเพื่อคัดเลือกสมุนไพรไปต่อยอดผลิตเป็นเครื่องสําอางสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเครื่องสําอางจากสมุนไพร ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากธรรมชาติที่นําเข้าจากต่างประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยที่ใช้ทางเครื่องสำอาง (Thai Medicinal Plants for Cosmetics Database หรือ TMPCD) ในระยะที่ 1 – 3 แก่คณะผู้วิจัย (ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์มานานมากกว่า 25 ปี ในการจัดทำฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย “มโนสร้อย 3”) ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (หัวหน้าโครงการ) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยในศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ (www.manose.co) โดยผ่านทางศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฐานข้อมูลนี้บรรจุข้อมูล องค์ความรู้และผลงานวิจัยต่างๆในรูปแบบ monograph ที่มี 22 หัวข้อของสมุนไพรต่างๆ ที่มีในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ทางเครื่องสำอางได้จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัว โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์และความปลอดภัยทางเครื่องสำอาง การเตรียมสารสกัด การตรวจสอบวิเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเครื่องสำอาง รวมทั้งผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางโดยมีโปรแกรมที่จะสามารถสืบค้นด้วยคำสำคัญ (key words) ต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ 1-5 คำสำคัญ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งแบบด่วนและแบบละเอียด คณะผู้วิจัยยังได้จัดทำโปรแกรม application ของฐานข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ในการดูและสืบค้นข้อมูลได้ในมือถือทั้งระบบ android และ ios

ฐานข้อมูลนี้จะสนับสนุนการใช้องค์ความรู้ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ ของสมุนไพรที่มีศักยภาพในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ประกอบการจะสามารถนำไปใช้เป็นจุดเด่น เอกลักษณ์ที่แตกต่างและได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการนอกจากจะสามารถนำผลการสืบค้นจากฐานข้อมูลนี้ไปใช้ตัดสินใจเลือกสมุนไพรที่จะเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการผลิตในเชิงพาณิชย์ และใช้เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โดยเป็น Geographical Index (GI) แล้ว ข้อมูลที่สืบค้นได้ยังมีประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการควบคุม กำกับดูแล และให้การสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากธรรมชาติและสมุนไพรไทย ดังนั้น ฐานข้อมูลนี้จึงมีส่วนช่วยสร้างและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ไทยในธุรกิจเครื่องสําอางจากธรรมชาติจากฐานความรู้ด้วยการสร้างแหล่งที่เป็นองค์ความรู้ในรูปแบบฐานข้อมูลทางด้านสมุนไพรที่จะช่วยให้ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจอยู่รอดได้ในภาวะของผลกระทบที่รุนแรงจากทั้งในและนอกประเทศ

หากคุณสนใจ สร้างแบรนด์เครื่องสําอางจากธรรมชาติ เรามีบริการให้คำปรึกษาครบวงจร  ติดต่อเรา

ที่มา : tmpcd.fda.moph.go.th

หากท่านใตต้องการสร้างแบรนด์หรือสั่งผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพผสานนวัตกรรมและสารสกัดจากธรรมชาติเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น เราคือผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยาแผนโบราณ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้ง มาตรฐาน LEED อาคารสีเขียว เป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถควบคุมคุณภาพตั้งแต่การเพาะปลูก ผลิต จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยและพัฒนาระดับมืออาชีพ  เพียงคุณนำความฝันของคุณมาหาเรา เราพร้อมสร้างแบรนด์ให้คุณได้อย่างมีคุณภาพ และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน