Cannabis International Conference 2022 Thailand

Cannabis International Conference 2022 Thailand

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น (SNI) รวมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชงและพืชสมุนไพรอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสูตรตำรับ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และพาณิชย์ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกลุ่มบริษัท และกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูก